Tswana (tn) subword embeddings

Vocab size vocab model 25 dim 50 dim 100 dim 200 dim 300 dim
1000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
3000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
5000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix

Embedding matrix plots

Training corpus sample, encoded with different BPE vocabulary sizes

Vocab sizetnwiki sample
original hambukushu ba dumela gore modimo wa bone ebong, nyambe, o tsentse letso le leruo la bone mo thabeng ya mosadi. bosupi jo bo tletseng bo bonwa ka dikga
that part of business enterprise which is devoted to the direction and co-ordination of its various activities."
hierarchy e kaya peakanyo le moetaledipele leader yo o etelelang pele maloko mangwe a okanaiseišene. peakanyo e go le gontsi e goloanngwa le gore go n
1000 ▁ha m bu ku s hu ▁ba ▁du mela ▁gore ▁mo dimo ▁wa ▁bone ▁e bong , ▁nya m be , ▁o ▁tse ntse ▁le tso ▁le ▁le ru o ▁la ▁bone ▁mo ▁tha be ng ▁ya ▁mo sadi . ▁bosu pi ▁jo ▁bo ▁tle tseng ▁bo ▁bonwa ▁ka ▁dikga
▁tha t ▁pa rt ▁of ▁bu si ne ss ▁e nte r p r ise ▁w hi ch ▁is ▁de v o ted ▁to ▁the ▁dire c tion ▁and ▁co - or di na tion ▁of ▁i ts ▁v a ri o u s ▁a c ti vi ti es . "
▁hi e ra r ch y ▁e ▁ka ya ▁pe a kanyo ▁le ▁moe ta ledi pele ▁le a der ▁yo ▁o ▁e te lela ng ▁pele ▁ma loko ▁mangwe ▁a ▁oka na ise i š e ne . ▁pe a kanyo ▁e ▁go ▁le ▁go ntsi ▁e ▁go lo an ngwa ▁le ▁gore ▁go ▁n
3000 ▁ha m bu ku s hu ▁ba ▁dumela ▁gore ▁modimo ▁wa ▁bone ▁ebong , ▁nya m be , ▁o ▁tse ntse ▁letso ▁le ▁leruo ▁la ▁bone ▁mo ▁tha beng ▁ya ▁mosadi . ▁bosu pi ▁jo ▁bo ▁tle tseng ▁bo ▁bonwa ▁ka ▁dikga
▁that ▁pa rt ▁of ▁bu si ness ▁e nter p r ise ▁w hi ch ▁is ▁de vo ted ▁to ▁the ▁dire c tion ▁and ▁co - or di na tion ▁of ▁its ▁va ri o us ▁ac ti vi ties ."
▁hi e ra rch y ▁e ▁kaya ▁pe a kanyo ▁le ▁moe ta ledi pele ▁lea der ▁yo ▁o ▁ete lelang ▁pele ▁maloko ▁mangwe ▁a ▁okana iseišene . ▁pe a kanyo ▁e ▁go ▁le ▁go ntsi ▁e ▁golo an ngwa ▁le ▁gore ▁go ▁n
5000 ▁ha mbu kushu ▁ba ▁dumela ▁gore ▁modimo ▁wa ▁bone ▁ebong , ▁nya mbe , ▁o ▁tse ntse ▁letso ▁le ▁leruo ▁la ▁bone ▁mo ▁thabeng ▁ya ▁mosadi . ▁bosupi ▁jo ▁bo ▁tletseng ▁bo ▁bonwa ▁ka ▁dikga
▁that ▁pa rt ▁of ▁bu siness ▁enter p rise ▁whi ch ▁is ▁de vo ted ▁to ▁the ▁dire ction ▁and ▁co - or dina tion ▁of ▁its ▁va ri ous ▁ac ti vi ties ."
▁hi e ra rch y ▁e ▁kaya ▁pe akanyo ▁le ▁moe ta ledi pele ▁lea der ▁yo ▁o ▁ete lelang ▁pele ▁maloko ▁mangwe ▁a ▁okanaiseišene . ▁pe akanyo ▁e ▁go ▁le ▁gontsi ▁e ▁golo an ngwa ▁le ▁gore ▁go ▁n