Albanian (sq) subword embeddings

Vocab size vocab model 25 dim 50 dim 100 dim 200 dim 300 dim
1000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
3000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
5000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
10000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
25000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
50000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
100000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
200000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix

Training corpus sample, encoded with different BPE vocabulary sizes

Vocab sizesqwiki sample
original në këto kushte, artileria malazeze, vazhdoi bombardimin e te gjithë lagjeve te qytetit, myslimane e katolike.
teatri bylis i ndertuar në vitin 0000 është një qendër shumë e rëndësishme e artit dhe kulturës. ka një kapacitet prej 000 vendesh. në të organizohen
* e bukura e detit e bukura e detit, ashtu si në krijimet e tjera popullore, edhe në krijimet me tematikë dhe motive nga deti dhe detaria hasim shumë
1000 ▁në ▁këto ▁ku shte , ▁art il eri a ▁mal az ez e , ▁vazhd oi ▁b om b ard imin ▁e ▁te ▁gjithë ▁l ag jeve ▁te ▁qytet it , ▁m ys l im ane ▁e ▁k at ol ike .
▁te at ri ▁b y l is ▁i ▁nd er tuar ▁në ▁vitin ▁0000 ▁është ▁një ▁qe ndër ▁shumë ▁e ▁rëndësi shme ▁e ▁ar tit ▁dhe ▁kultur ës . ▁ka ▁një ▁ka p ac itet ▁prej ▁000 ▁vend esh . ▁në ▁të ▁organiz ohen
▁* ▁e ▁b uk ura ▁e ▁det it ▁e ▁b uk ura ▁e ▁det it , ▁a shtu ▁si ▁në ▁krij imet ▁e ▁tjera ▁popull ore , ▁edhe ▁në ▁krij imet ▁me ▁te mat ikë ▁dhe ▁mo tive ▁nga ▁det i ▁dhe ▁det ar ia ▁h as im ▁shumë
3000 ▁në ▁këto ▁kushte , ▁art il eri a ▁mal az eze , ▁vazhd oi ▁b om b ard imin ▁e ▁te ▁gjithë ▁lag jeve ▁te ▁qytetit , ▁myslim ane ▁e ▁katol ike .
▁teat ri ▁by l is ▁i ▁nder tuar ▁në ▁vitin ▁0000 ▁është ▁një ▁qendër ▁shumë ▁e ▁rëndësishme ▁e ▁artit ▁dhe ▁kulturës . ▁ka ▁një ▁kap ac itet ▁prej ▁000 ▁vend esh . ▁në ▁të ▁organiz ohen
▁* ▁e ▁buk ura ▁e ▁detit ▁e ▁buk ura ▁e ▁detit , ▁ashtu ▁si ▁në ▁krij imet ▁e ▁tjera ▁popullore , ▁edhe ▁në ▁krij imet ▁me ▁te mat ikë ▁dhe ▁mo tive ▁nga ▁det i ▁dhe ▁det ar ia ▁has im ▁shumë
5000 ▁në ▁këto ▁kushte , ▁art il eri a ▁mal az eze , ▁vazhdoi ▁b omb ard imin ▁e ▁te ▁gjithë ▁lag jeve ▁te ▁qytetit , ▁myslim ane ▁e ▁katolike .
▁teat ri ▁by l is ▁i ▁nder tuar ▁në ▁vitin ▁0000 ▁është ▁një ▁qendër ▁shumë ▁e ▁rëndësishme ▁e ▁artit ▁dhe ▁kulturës . ▁ka ▁një ▁kapac itet ▁prej ▁000 ▁vend esh . ▁në ▁të ▁organiz ohen
▁* ▁e ▁buk ura ▁e ▁detit ▁e ▁buk ura ▁e ▁detit , ▁ashtu ▁si ▁në ▁krij imet ▁e ▁tjera ▁popullore , ▁edhe ▁në ▁krij imet ▁me ▁te mat ikë ▁dhe ▁mo tive ▁nga ▁det i ▁dhe ▁det aria ▁has im ▁shumë
10000 ▁në ▁këto ▁kushte , ▁art il eria ▁malazeze , ▁vazhdoi ▁bombard imin ▁e ▁te ▁gjithë ▁lag jeve ▁te ▁qytetit , ▁myslimane ▁e ▁katolike .
▁teatri ▁by lis ▁i ▁nder tuar ▁në ▁vitin ▁0000 ▁është ▁një ▁qendër ▁shumë ▁e ▁rëndësishme ▁e ▁artit ▁dhe ▁kulturës . ▁ka ▁një ▁kapacitet ▁prej ▁000 ▁vend esh . ▁në ▁të ▁organiz ohen
▁* ▁e ▁bukura ▁e ▁detit ▁e ▁bukura ▁e ▁detit , ▁ashtu ▁si ▁në ▁krij imet ▁e ▁tjera ▁popullore , ▁edhe ▁në ▁krij imet ▁me ▁temat ikë ▁dhe ▁motive ▁nga ▁deti ▁dhe ▁det aria ▁has im ▁shumë
25000 ▁në ▁këto ▁kushte , ▁artil eria ▁malazeze , ▁vazhdoi ▁bombard imin ▁e ▁te ▁gjithë ▁lag jeve ▁te ▁qytetit , ▁myslimane ▁e ▁katolike .
▁teatri ▁by lis ▁i ▁ndertuar ▁në ▁vitin ▁0000 ▁është ▁një ▁qendër ▁shumë ▁e ▁rëndësishme ▁e ▁artit ▁dhe ▁kulturës . ▁ka ▁një ▁kapacitet ▁prej ▁000 ▁vend esh . ▁në ▁të ▁organizohen
▁* ▁e ▁bukura ▁e ▁detit ▁e ▁bukura ▁e ▁detit , ▁ashtu ▁si ▁në ▁krijimet ▁e ▁tjera ▁popullore , ▁edhe ▁në ▁krijimet ▁me ▁temat ikë ▁dhe ▁motive ▁nga ▁deti ▁dhe ▁det aria ▁hasim ▁shumë
50000 ▁në ▁këto ▁kushte , ▁artileria ▁malazeze , ▁vazhdoi ▁bombardimin ▁e ▁te ▁gjithë ▁lagjeve ▁te ▁qytetit , ▁myslimane ▁e ▁katolike .
▁teatri ▁bylis ▁i ▁ndertuar ▁në ▁vitin ▁0000 ▁është ▁një ▁qendër ▁shumë ▁e ▁rëndësishme ▁e ▁artit ▁dhe ▁kulturës . ▁ka ▁një ▁kapacitet ▁prej ▁000 ▁vendesh . ▁në ▁të ▁organizohen
▁* ▁e ▁bukura ▁e ▁detit ▁e ▁bukura ▁e ▁detit , ▁ashtu ▁si ▁në ▁krijimet ▁e ▁tjera ▁popullore , ▁edhe ▁në ▁krijimet ▁me ▁tematikë ▁dhe ▁motive ▁nga ▁deti ▁dhe ▁det aria ▁hasim ▁shumë
100000 ▁në ▁këto ▁kushte , ▁artileria ▁malazeze , ▁vazhdoi ▁bombardimin ▁e ▁te ▁gjithë ▁lagjeve ▁te ▁qytetit , ▁myslimane ▁e ▁katolike .
▁teatri ▁bylis ▁i ▁ndertuar ▁në ▁vitin ▁0000 ▁është ▁një ▁qendër ▁shumë ▁e ▁rëndësishme ▁e ▁artit ▁dhe ▁kulturës . ▁ka ▁një ▁kapacitet ▁prej ▁000 ▁vendesh . ▁në ▁të ▁organizohen
▁* ▁e ▁bukura ▁e ▁detit ▁e ▁bukura ▁e ▁detit , ▁ashtu ▁si ▁në ▁krijimet ▁e ▁tjera ▁popullore , ▁edhe ▁në ▁krijimet ▁me ▁tematikë ▁dhe ▁motive ▁nga ▁deti ▁dhe ▁det aria ▁hasim ▁shumë