Slovak (sk) subword embeddings

Vocab size vocab model 25 dim 50 dim 100 dim 200 dim 300 dim
1000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
3000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
5000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
10000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
25000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
50000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
100000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
200000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix

Training corpus sample, encoded with different BPE vocabulary sizes

Vocab sizeskwiki sample
original podnebie južného fínska je severské mierne. v severnom fínsku, najmä v laponsku prevažuje subarktické podnebie charakteristické studenými, niekedy kru
v litve sa nachádza vyše 0000 jazier, ktoré sú – podobne ako inde v pobaltí – ľadovcového pôvodu. pozornosť si zaslúži najmä jazero vištytis pri rovno
a tak nemáme žiaden dôvod akokoľvek rozlišovať vnímané kvality {resp. látky a idey}. všetky sú iba v našom vedomí. existujú len v našom vnímajúcom duc
1000 ▁pod ne b ie ▁j už ného ▁f ín ska ▁je ▁sever ské ▁mie r ne . ▁v ▁sever nom ▁f ín sku , ▁naj mä ▁v ▁la p on sku ▁pre va ž uje ▁s ub ar k ti cké ▁pod ne b ie ▁ch a ra k teri sti cké ▁st ud ený mi , ▁niek ed y ▁k ru
▁v ▁li t ve ▁sa ▁nachádza ▁vy še ▁0000 ▁ja z ier , ▁ktoré ▁sú ▁– ▁podob ne ▁ako ▁in de ▁v ▁po b al t í ▁– ▁ľ ad ov cov ého ▁pô vo du . ▁poz or nosť ▁si ▁za s l ú ži ▁naj mä ▁ja ze ro ▁vi š ty ti s ▁pri ▁rov no
▁a ▁tak ▁ne má me ▁ž ia den ▁dô vod ▁ako koľ ve k ▁roz li š ovať ▁v ní man é ▁k val ity ▁ { re sp . ▁l át ky ▁a ▁i de y } . ▁všet ky ▁sú ▁i ba ▁v ▁na š om ▁ved om í . ▁ex ist ujú ▁len ▁v ▁na š om ▁v ní m ajú com ▁du c
3000 ▁pod ne bie ▁juž ného ▁f ín ska ▁je ▁sever ské ▁mie rne . ▁v ▁sever nom ▁f ín sku , ▁najmä ▁v ▁la pon sku ▁preva ž uje ▁sub ar kti cké ▁pod ne bie ▁charakteri sti cké ▁st ud ený mi , ▁niekedy ▁kru
▁v ▁li t ve ▁sa ▁nachádza ▁vy še ▁0000 ▁jaz ier , ▁ktoré ▁sú ▁– ▁podobne ▁ako ▁in de ▁v ▁po bal tí ▁– ▁ľ ad ov cov ého ▁pôvodu . ▁pozor nosť ▁si ▁za s lú ži ▁najmä ▁ja ze ro ▁vi š ty tis ▁pri ▁rov no
▁a ▁tak ▁ne má me ▁žia den ▁dô vod ▁ako koľ ve k ▁roz liš ovať ▁v ní man é ▁k val ity ▁ { re sp . ▁l át ky ▁a ▁ide y } . ▁všetky ▁sú ▁iba ▁v ▁na šom ▁ved om í . ▁exist ujú ▁len ▁v ▁na šom ▁v ní m ajú com ▁du c
5000 ▁pod ne bie ▁juž ného ▁fín ska ▁je ▁sever ské ▁mie rne . ▁v ▁sever nom ▁fín sku , ▁najmä ▁v ▁la pon sku ▁preva ž uje ▁sub ar kti cké ▁pod ne bie ▁charakteristi cké ▁stud enými , ▁niekedy ▁kru
▁v ▁li t ve ▁sa ▁nachádza ▁vyše ▁0000 ▁jaz ier , ▁ktoré ▁sú ▁– ▁podobne ▁ako ▁inde ▁v ▁po bal tí ▁– ▁ľad ovcov ého ▁pôvodu . ▁pozor nosť ▁si ▁zas lú ži ▁najmä ▁jaze ro ▁vi š ty tis ▁pri ▁rov no
▁a ▁tak ▁nemá me ▁žia den ▁dôvod ▁ako koľvek ▁roz liš ovať ▁v ní man é ▁kval ity ▁ { re sp . ▁lát ky ▁a ▁ide y } . ▁všetky ▁sú ▁iba ▁v ▁na šom ▁vedom í . ▁exist ujú ▁len ▁v ▁na šom ▁v ní m ajú com ▁du c
10000 ▁podne bie ▁južného ▁fín ska ▁je ▁sever ské ▁mierne . ▁v ▁severnom ▁fín sku , ▁najmä ▁v ▁la pon sku ▁preva žuje ▁sub ar kti cké ▁podne bie ▁charakteristi cké ▁stud enými , ▁niekedy ▁kru
▁v ▁lit ve ▁sa ▁nachádza ▁vyše ▁0000 ▁jaz ier , ▁ktoré ▁sú ▁– ▁podobne ▁ako ▁inde ▁v ▁po bal tí ▁– ▁ľad ovcov ého ▁pôvodu . ▁pozornosť ▁si ▁zaslú ži ▁najmä ▁jazero ▁vi š ty tis ▁pri ▁rovno
▁a ▁tak ▁nemá me ▁žia den ▁dôvod ▁ako koľvek ▁rozliš ovať ▁vní man é ▁kval ity ▁ { resp . ▁látky ▁a ▁ide y } . ▁všetky ▁sú ▁iba ▁v ▁na šom ▁vedom í . ▁existujú ▁len ▁v ▁na šom ▁vní m ajú com ▁du c
25000 ▁podnebie ▁južného ▁fínska ▁je ▁sever ské ▁mierne . ▁v ▁severnom ▁fínsku , ▁najmä ▁v ▁la pon sku ▁preva žuje ▁sub ar kti cké ▁podnebie ▁charakteristi cké ▁stud enými , ▁niekedy ▁kru
▁v ▁lit ve ▁sa ▁nachádza ▁vyše ▁0000 ▁jazier , ▁ktoré ▁sú ▁– ▁podobne ▁ako ▁inde ▁v ▁po bal tí ▁– ▁ľadovcov ého ▁pôvodu . ▁pozornosť ▁si ▁zaslú ži ▁najmä ▁jazero ▁vi šty tis ▁pri ▁rovno
▁a ▁tak ▁nemá me ▁žiaden ▁dôvod ▁ako koľvek ▁rozliš ovať ▁vníman é ▁kvality ▁ { resp . ▁látky ▁a ▁idey } . ▁všetky ▁sú ▁iba ▁v ▁na šom ▁vedom í . ▁existujú ▁len ▁v ▁na šom ▁vní m ajú com ▁du c
50000 ▁podnebie ▁južného ▁fínska ▁je ▁sever ské ▁mierne . ▁v ▁severnom ▁fínsku , ▁najmä ▁v ▁lapon sku ▁prevažuje ▁sub ar kti cké ▁podnebie ▁charakteristi cké ▁stud enými , ▁niekedy ▁kru
▁v ▁litve ▁sa ▁nachádza ▁vyše ▁0000 ▁jazier , ▁ktoré ▁sú ▁– ▁podobne ▁ako ▁inde ▁v ▁pobal tí ▁– ▁ľadovcov ého ▁pôvodu . ▁pozornosť ▁si ▁zaslú ži ▁najmä ▁jazero ▁vi šty tis ▁pri ▁rovno
▁a ▁tak ▁nemáme ▁žiaden ▁dôvod ▁ako koľvek ▁rozlišovať ▁vnímané ▁kvality ▁ { resp . ▁látky ▁a ▁idey } . ▁všetky ▁sú ▁iba ▁v ▁našom ▁vedomí . ▁existujú ▁len ▁v ▁našom ▁vní majú com ▁du c
100000 ▁podnebie ▁južného ▁fínska ▁je ▁severské ▁mierne . ▁v ▁severnom ▁fínsku , ▁najmä ▁v ▁lapon sku ▁prevažuje ▁subarkti cké ▁podnebie ▁charakteristi cké ▁stud enými , ▁niekedy ▁kru
▁v ▁litve ▁sa ▁nachádza ▁vyše ▁0000 ▁jazier , ▁ktoré ▁sú ▁– ▁podobne ▁ako ▁inde ▁v ▁pobaltí ▁– ▁ľadovcov ého ▁pôvodu . ▁pozornosť ▁si ▁zaslúži ▁najmä ▁jazero ▁vi šty tis ▁pri ▁rovno
▁a ▁tak ▁nemáme ▁žiaden ▁dôvod ▁akokoľvek ▁rozlišovať ▁vnímané ▁kvality ▁ { resp . ▁látky ▁a ▁idey } . ▁všetky ▁sú ▁iba ▁v ▁našom ▁vedomí . ▁existujú ▁len ▁v ▁našom ▁vnímajú com ▁duc