Nepali (macrolanguage) (ne) subword embeddings

Vocab size vocab model 25 dim 50 dim 100 dim 200 dim 300 dim
1000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
3000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
5000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
10000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
25000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
50000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
100000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix

Training corpus sample, encoded with different BPE vocabulary sizes

Vocab sizenewiki sample
original (१) जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । *तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी जिल्ला न
नेपाल सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ बमोजिम स्थानिय विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी निम्न बमोजिम तोकिएको छ : *स्थानीय स्वायत्त शासन
महाकाली नदीको आधारमा सुदूर पश्चिमको क्षेत्र महाकाली अञ्चल भनिएको हो । महाकालीको नाम कसरी रहन गयो भन्ने कुरामा पानी भित्रको कुनै पनि चीज देख्न नसकिने ज
1000 ▁( 0 ) ▁जिल्ला ▁ न्या या ध ी श लाई ▁ न्या या ध ी श को ▁प द मा ▁बा ह ेक ▁अन्य ▁कुनै ▁प द मा ▁काम मा ▁लगा इ ने ▁वा ▁का ज मा ▁ख टा इ ने ▁छ ैन ▁। ▁* तर ▁नेपाल ▁सर कार ले ▁ न्या य ▁परि ष द सँग ▁प रा म र्श ▁गरी ▁जिल्ला ▁न
▁नेपाल ▁सर कार को ▁( का र्य ▁वि भा जन ) ▁नि य मा व ली , ▁00 00 ▁ब मो ज िम ▁स्था नि य ▁विकास ▁म न्त्र ालय को ▁कार्य क्ष ेत्र ▁र ▁ज ि म्म े व ारी ▁नि म् न ▁ब मो ज िम ▁त ो कि एको ▁छ ▁: ▁* स्थ ानी य ▁स्वा य त् त ▁शा सन
▁महा का ली ▁नदी को ▁आधार मा ▁सु द ू र ▁पश्चिम को ▁क्षेत्र ▁महा का ली ▁अ ञ्चल ▁भनि एको ▁हो ▁। ▁महा का ली को ▁नाम ▁क स री ▁रह न ▁ग यो ▁भन्ने ▁कुरा मा ▁प ानी ▁भ ित्र को ▁कुनै ▁पनि ▁च ी ज ▁देख ्न ▁न स कि ने ▁ज
3000 ▁( 0 ) ▁जिल्ला ▁न्या या धी श लाई ▁न्या या धी श को ▁पद मा ▁बाहेक ▁अन्य ▁कुनै ▁पद मा ▁काम मा ▁लगा इने ▁वा ▁का ज मा ▁ख टा इने ▁छैन ▁। ▁* तर ▁नेपाल ▁सरकारले ▁न्याय ▁परि षद सँग ▁प राम र्श ▁गरी ▁जिल्ला ▁न
▁नेपाल ▁सरकार को ▁( का र्य ▁विभाजन ) ▁निय मा व ली , ▁0000 ▁ब मो ज िम ▁स्था निय ▁विकास ▁मन्त्रालय को ▁कार्य क्षेत्र ▁र ▁जि म्म े वारी ▁निम्न ▁ब मो ज िम ▁तो कि एको ▁छ ▁: ▁* स्थ ानीय ▁स्वा य त्त ▁शासन
▁महा काली ▁नदीको ▁आधारमा ▁सु द ूर ▁पश्चिम को ▁क्षेत्र ▁महा काली ▁अञ्चल ▁भनिएको ▁हो ▁। ▁महा काली को ▁नाम ▁कस री ▁रहन ▁ग यो ▁भन्ने ▁कुरा मा ▁पानी ▁भित्र को ▁कुनै ▁पनि ▁च ी ज ▁देख ्न ▁न स कि ने ▁ज
5000 ▁( 0 ) ▁जिल्ला ▁न्या या धीश लाई ▁न्या या धीश को ▁पदमा ▁बाहेक ▁अन्य ▁कुनै ▁पदमा ▁काम मा ▁लगा इने ▁वा ▁का जमा ▁ख टा इने ▁छैन ▁। ▁* तर ▁नेपाल ▁सरकारले ▁न्याय ▁परिषद सँग ▁प राम र्श ▁गरी ▁जिल्ला ▁न
▁नेपाल ▁सरकारको ▁( का र्य ▁विभाजन ) ▁निय मा वली , ▁0000 ▁बमोजिम ▁स्था निय ▁विकास ▁मन्त्रालय को ▁कार्य क्षेत्र ▁र ▁जिम्मेवारी ▁निम्न ▁बमोजिम ▁तो किएको ▁छ ▁: ▁* स्थ ानीय ▁स्वा य त्त ▁शासन
▁महा काली ▁नदीको ▁आधारमा ▁सुदूर ▁पश्चिम को ▁क्षेत्र ▁महा काली ▁अञ्चल ▁भनिएको ▁हो ▁। ▁महा काली को ▁नाम ▁कसरी ▁रहन ▁गयो ▁भन्ने ▁कुरा मा ▁पानी ▁भित्र को ▁कुनै ▁पनि ▁ची ज ▁देख्न ▁न स कि ने ▁ज
10000 ▁(0 ) ▁जिल्ला ▁न्यायाधीश लाई ▁न्यायाधीश को ▁पदमा ▁बाहेक ▁अन्य ▁कुनै ▁पदमा ▁काममा ▁लगा इने ▁वा ▁का जमा ▁ख टा इने ▁छैन ▁। ▁* तर ▁नेपाल ▁सरकारले ▁न्याय ▁परिषद सँग ▁परामर्श ▁गरी ▁जिल्ला ▁न
▁नेपाल ▁सरकारको ▁( कार्य ▁विभाजन ) ▁नियमा वली , ▁0000 ▁बमोजिम ▁स्थानिय ▁विकास ▁मन्त्रालय को ▁कार्य क्षेत्र ▁र ▁जिम्मेवारी ▁निम्न ▁बमोजिम ▁तोकिएको ▁छ ▁: ▁* स्थ ानीय ▁स्वायत्त ▁शासन
▁महाकाली ▁नदीको ▁आधारमा ▁सुदूर ▁पश्चिम को ▁क्षेत्र ▁महाकाली ▁अञ्चल ▁भनिएको ▁हो ▁। ▁महाकाली को ▁नाम ▁कसरी ▁रहन ▁गयो ▁भन्ने ▁कुरामा ▁पानी ▁भित्रको ▁कुनै ▁पनि ▁ची ज ▁देख्न ▁नस किने ▁ज
25000 ▁(0) ▁जिल्ला ▁न्यायाधीश लाई ▁न्यायाधीशको ▁पदमा ▁बाहेक ▁अन्य ▁कुनै ▁पदमा ▁काममा ▁लगाइने ▁वा ▁का जमा ▁ख टा इने ▁छैन ▁। ▁* तर ▁नेपाल ▁सरकारले ▁न्याय ▁परिषद सँग ▁परामर्श ▁गरी ▁जिल्ला ▁न
▁नेपाल ▁सरकारको ▁( कार्य ▁विभाजन ) ▁नियमावली , ▁0000 ▁बमोजिम ▁स्थानिय ▁विकास ▁मन्त्रालयको ▁कार्यक्षेत्र ▁र ▁जिम्मेवारी ▁निम्न ▁बमोजिम ▁तोकिएको ▁छ ▁: ▁* स्थ ानीय ▁स्वायत्त ▁शासन
▁महाकाली ▁नदीको ▁आधारमा ▁सुदूर ▁पश्चिमको ▁क्षेत्र ▁महाकाली ▁अञ्चल ▁भनिएको ▁हो ▁। ▁महाकाली को ▁नाम ▁कसरी ▁रहन ▁गयो ▁भन्ने ▁कुरामा ▁पानी ▁भित्रको ▁कुनै ▁पनि ▁चीज ▁देख्न ▁नसकिने ▁ज
50000 ▁(0) ▁जिल्ला ▁न्यायाधीशलाई ▁न्यायाधीशको ▁पदमा ▁बाहेक ▁अन्य ▁कुनै ▁पदमा ▁काममा ▁लगाइने ▁वा ▁काजमा ▁खटा इने ▁छैन ▁। ▁* तर ▁नेपाल ▁सरकारले ▁न्याय ▁परिषदसँग ▁परामर्श ▁गरी ▁जिल्ला ▁न
▁नेपाल ▁सरकारको ▁( कार्य ▁विभाजन ) ▁नियमावली , ▁0000 ▁बमोजिम ▁स्थानिय ▁विकास ▁मन्त्रालयको ▁कार्यक्षेत्र ▁र ▁जिम्मेवारी ▁निम्न ▁बमोजिम ▁तोकिएको ▁छ ▁: ▁* स्थानीय ▁स्वायत्त ▁शासन
▁महाकाली ▁नदीको ▁आधारमा ▁सुदूर ▁पश्चिमको ▁क्षेत्र ▁महाकाली ▁अञ्चल ▁भनिएको ▁हो ▁। ▁महाकाली को ▁नाम ▁कसरी ▁रहन ▁गयो ▁भन्ने ▁कुरामा ▁पानी ▁भित्रको ▁कुनै ▁पनि ▁चीज ▁देख्न ▁नसकिने ▁ज
100000 ▁(0) ▁जिल्ला ▁न्यायाधीशलाई ▁न्यायाधीशको ▁पदमा ▁बाहेक ▁अन्य ▁कुनै ▁पदमा ▁काममा ▁लगाइने ▁वा ▁काजमा ▁खटाइने ▁छैन ▁। ▁* तर ▁नेपाल ▁सरकारले ▁न्याय ▁परिषदसँग ▁परामर्श ▁गरी ▁जिल्ला ▁न
▁नेपाल ▁सरकारको ▁( कार्य ▁विभाजन ) ▁नियमावली , ▁0000 ▁बमोजिम ▁स्थानिय ▁विकास ▁मन्त्रालयको ▁कार्यक्षेत्र ▁र ▁जिम्मेवारी ▁निम्न ▁बमोजिम ▁तोकिएको ▁छ ▁: ▁* स्थानीय ▁स्वायत्त ▁शासन
▁महाकाली ▁नदीको ▁आधारमा ▁सुदूर ▁पश्चिमको ▁क्षेत्र ▁महाकाली ▁अञ्चल ▁भनिएको ▁हो ▁। ▁महाकालीको ▁नाम ▁कसरी ▁रहन ▁गयो ▁भन्ने ▁कुरामा ▁पानी ▁भित्रको ▁कुनै ▁पनि ▁चीज ▁देख्न ▁नसकिने ▁ज