Marathi (mr) subword embeddings

Vocab size vocab model 25 dim 50 dim 100 dim 200 dim 300 dim
1000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
3000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
5000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
10000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
25000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
50000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
100000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
200000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix

Training corpus sample, encoded with different BPE vocabulary sizes

Vocab sizemrwiki sample
original चित्र:carga de los mamelucos restaurado.jpg|thumb|२ मे, १८०८ - फ्रांसिस्को गोयाचे चित्र १७९३ साली स्पेनने फ्रांसच्या प्रजासत्ताक विरुद्ध युद्ध पुकारले
गहू एक पिष्ठमय एकदल धान्य आहे. याचे पीठ करून पोळ्या, ब्रेड इत्यादी खाद्यपदार्थ बनवण्यासाठी वापरतात. ताजा गव्हांकुराचा रस हा पौष्टिक असतो. भारतात गव्हा
मुक्त पतनात कोणतीही वस्तू वक्र काल-अवकाशात स्थानिकरीत्या सरळ पथावर चालते. ह्या पथांना अल्पिष्ट रेषा (geodesic) असे म्हणतात. जेव्हा वस्तूवर बल लागते, त
1000 ▁चित्र : c ar g a ▁d e ▁l o s ▁m am el u c o s ▁re st a ur ad o . jpg | th u m b | 0 ▁मे , ▁0000 ▁- ▁फ ्र ां सि स् को ▁गो य ाचे ▁चित्र ▁0000 ▁साली ▁स्प े न ने ▁फ ्र ां स च्या ▁प्र ज ास त् ता क ▁वि र ुद्ध ▁य ुद्ध ▁पु कार ले
▁ग ह ू ▁एक ▁प ि ष् ठ म य ▁एक दल ▁ध ान ्य ▁आहे . ▁या चे ▁प ी ठ ▁करून ▁पो ळ ्या , ▁ब ्रे ड ▁इ त्या दी ▁ख ाद ्य प द ार् थ ▁बन व ण्यासाठी ▁वापर तात . ▁त ाज ा ▁ग व्ह ां क ु रा चा ▁र स ▁हा ▁प ौ ष्ट िक ▁अस तो . ▁भार तात ▁ग व्ह ा
▁मु क्त ▁प त न ात ▁को ण ती ही ▁व स्त ू ▁व क्र ▁क ाल - अ व काश ात ▁स्थान िक री त्या ▁सर ळ ▁प थ ावर ▁चाल ते . ▁ह्या ▁प थ ांना ▁अ ल्प ि ष्ट ▁रे ष ा ▁( g e o d es ic ) ▁असे ▁म्हण तात . ▁जे व्ह ा ▁व स्त ू वर ▁ब ल ▁लाग ते , ▁त
3000 ▁चित्र : c ar g a ▁de ▁l os ▁m am el u c os ▁re st a ur ad o . jpg | thumb | 0 ▁मे , ▁0000 ▁- ▁फ्र ां सि स् को ▁गो य ाचे ▁चित्र ▁0000 ▁साली ▁स्प ेन ने ▁फ्र ांस च्या ▁प्रज ासत्ता क ▁विर ुद्ध ▁युद्ध ▁पु कार ले
▁ग ह ू ▁एक ▁पि ष्ठ म य ▁एक दल ▁ध ान्य ▁आहे . ▁याचे ▁पी ठ ▁करून ▁पो ळ्या , ▁ब ्रे ड ▁इत्यादी ▁ख ाद ्य पद ार्थ ▁बनव ण्यासाठी ▁वापर तात . ▁त ाज ा ▁ग व्ह ांक ु रा चा ▁र स ▁हा ▁पौ ष्ट िक ▁असतो . ▁भारतात ▁ग व्हा
▁मु क्त ▁प त नात ▁कोण ती ही ▁वस्तू ▁व क्र ▁काल - अ व काश ात ▁स्थान िक री त्या ▁सर ळ ▁प थ ावर ▁चाल ते . ▁ह्या ▁प थ ांना ▁अ ल्प ि ष्ट ▁रे ष ा ▁( ge od es ic ) ▁असे ▁म्हणतात . ▁जे व्हा ▁वस्तू वर ▁ब ल ▁लाग ते , ▁त
5000 ▁चित्र : c ar g a ▁de ▁l os ▁m am el u c os ▁re st a ur ad o . jpg | thumb | 0 ▁मे , ▁0000 ▁- ▁फ्र ां सि स्को ▁गो य ाचे ▁चित्र ▁0000 ▁साली ▁स्पेन ने ▁फ्रांस च्या ▁प्रजासत्ताक ▁विर ुद्ध ▁युद्ध ▁पु कार ले
▁ग हू ▁एक ▁पि ष्ठ मय ▁एक दल ▁ध ान्य ▁आहे . ▁याचे ▁पी ठ ▁करून ▁पो ळ्या , ▁ब ्रे ड ▁इत्यादी ▁खाद ्यपद ार्थ ▁बनव ण्यासाठी ▁वापर तात . ▁त ाज ा ▁ग व्ह ांक ु राचा ▁रस ▁हा ▁पौ ष्ट िक ▁असतो . ▁भारतात ▁ग व्हा
▁मुक्त ▁प त नात ▁कोण ती ही ▁वस्तू ▁व क्र ▁काल - अ व काश ात ▁स्थानिक री त्या ▁सर ळ ▁प थ ावर ▁चाल ते . ▁ह्या ▁प थ ांना ▁अ ल्प ि ष्ट ▁रे षा ▁( ge od es ic ) ▁असे ▁म्हणतात . ▁जेव्हा ▁वस्तू वर ▁बल ▁लागते , ▁त
10000 ▁चित्र : c ar g a ▁de ▁l os ▁m am el uc os ▁rest a ur ad o . jpg | thumb | 0 ▁मे , ▁0000 ▁- ▁फ्रां सि स्को ▁गो याचे ▁चित्र ▁0000 ▁साली ▁स्पेन ने ▁फ्रांस च्या ▁प्रजासत्ताक ▁विरुद्ध ▁युद्ध ▁पु कार ले
▁ग हू ▁एक ▁पि ष्ठ मय ▁एक दल ▁ध ान्य ▁आहे . ▁याचे ▁पीठ ▁करून ▁पो ळ्या , ▁ब ्रेड ▁इत्यादी ▁खाद्यपदार्थ ▁बनव ण्यासाठी ▁वापरतात . ▁ताज ा ▁गव्ह ांक ु राचा ▁रस ▁हा ▁पौ ष्ट िक ▁असतो . ▁भारतात ▁ग व्हा
▁मुक्त ▁पत नात ▁कोणतीही ▁वस्तू ▁व क्र ▁काल - अ व काश ात ▁स्थानिक रीत्या ▁सरळ ▁पथ ावर ▁चालते . ▁ह्या ▁पथ ांना ▁अल्प ि ष्ट ▁रे षा ▁( ge od es ic ) ▁असे ▁म्हणतात . ▁जेव्हा ▁वस्तू वर ▁बल ▁लागते , ▁त
25000 ▁चित्र : car ga ▁de ▁l os ▁m am el uc os ▁restaur ad o . jpg | thumb | 0 ▁मे , ▁0000 ▁- ▁फ्रांसिस्को ▁गो याचे ▁चित्र ▁0000 ▁साली ▁स्पेन ने ▁फ्रांसच्या ▁प्रजासत्ताक ▁विरुद्ध ▁युद्ध ▁पुकारले
▁गहू ▁एक ▁पि ष्ठ मय ▁एक दल ▁धान्य ▁आहे . ▁याचे ▁पीठ ▁करून ▁पो ळ्या , ▁ब ्रेड ▁इत्यादी ▁खाद्यपदार्थ ▁बनवण्यासाठी ▁वापरतात . ▁ताज ा ▁गव्ह ांक ु राचा ▁रस ▁हा ▁पौष्टिक ▁असतो . ▁भारतात ▁ग व्हा
▁मुक्त ▁पत नात ▁कोणतीही ▁वस्तू ▁वक्र ▁काल - अवकाश ात ▁स्थानिक रीत्या ▁सरळ ▁पथ ावर ▁चालते . ▁ह्या ▁पथ ांना ▁अल्प ि ष्ट ▁रेषा ▁( ge od es ic ) ▁असे ▁म्हणतात . ▁जेव्हा ▁वस्तू वर ▁बल ▁लागते , ▁त
50000 ▁चित्र : car ga ▁de ▁los ▁mam el uc os ▁restaur ad o . jpg | thumb | 0 ▁मे , ▁0000 ▁- ▁फ्रांसिस्को ▁गो याचे ▁चित्र ▁0000 ▁साली ▁स्पेनने ▁फ्रांसच्या ▁प्रजासत्ताक ▁विरुद्ध ▁युद्ध ▁पुकारले
▁गहू ▁एक ▁पि ष्ठ मय ▁एक दल ▁धान्य ▁आहे . ▁याचे ▁पीठ ▁करून ▁पोळ्या , ▁ब्रेड ▁इत्यादी ▁खाद्यपदार्थ ▁बनवण्यासाठी ▁वापरतात . ▁ताज ा ▁गव्ह ांक ु राचा ▁रस ▁हा ▁पौष्टिक ▁असतो . ▁भारतात ▁ग व्हा
▁मुक्त ▁पत नात ▁कोणतीही ▁वस्तू ▁वक्र ▁काल - अवकाश ात ▁स्थानिक रीत्या ▁सरळ ▁पथ ावर ▁चालते . ▁ह्या ▁पथ ांना ▁अल्प िष्ट ▁रेषा ▁( ge odes ic ) ▁असे ▁म्हणतात . ▁जेव्हा ▁वस्तूवर ▁बल ▁लागते , ▁त
100000 ▁चित्र : car ga ▁de ▁los ▁mam el ucos ▁restaur ado . jpg | thumb | 0 ▁मे , ▁0000 ▁- ▁फ्रांसिस्को ▁गो याचे ▁चित्र ▁0000 ▁साली ▁स्पेनने ▁फ्रांसच्या ▁प्रजासत्ताक ▁विरुद्ध ▁युद्ध ▁पुकारले
▁गहू ▁एक ▁पि ष्ठ मय ▁एक दल ▁धान्य ▁आहे . ▁याचे ▁पीठ ▁करून ▁पोळ्या , ▁ब्रेड ▁इत्यादी ▁खाद्यपदार्थ ▁बनवण्यासाठी ▁वापरतात . ▁ताजा ▁गव्ह ांक ुराचा ▁रस ▁हा ▁पौष्टिक ▁असतो . ▁भारतात ▁ग व्हा
▁मुक्त ▁पत नात ▁कोणतीही ▁वस्तू ▁वक्र ▁काल - अवकाशात ▁स्थानिक रीत्या ▁सरळ ▁पथ ावर ▁चालते . ▁ह्या ▁पथ ांना ▁अल्प िष्ट ▁रेषा ▁( ge odes ic ) ▁असे ▁म्हणतात . ▁जेव्हा ▁वस्तूवर ▁बल ▁लागते , ▁त