Armenian (hy) subword embeddings

Vocab size vocab model 25 dim 50 dim 100 dim 200 dim 300 dim
1000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
3000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
5000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
10000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
25000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
50000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
100000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
200000 vocab model txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix
txt | bin
bokeh | umap | matrix

Training corpus sample, encoded with different BPE vocabulary sizes

Vocab sizehywiki sample
original կամրջի առաջին հերթը շահագործման է հանձնվել 0000թ.-ին, իսկ երկրորդը` 0000թ.-ին: կամրջի երկարությունը 000մ է, լայնությունը` 00մ.: կամրջի բարձրությունը ք
օպտիկային վերաբերող առաջին՝ «լույսի և գույների նոր տեսություն» (0000 թ.) աշխատանքում նյուտոնն արտահայտել է «լույսի մարմնականության» մասին իր հայացքներ
լյուդովիկոս xvi (և ավելի ուշ նրա կինը մարիա անտուանետան) դավաճանության համար մահապատժի ենթարկվեցին 0000-ին։ եվրոպական միապետությունների աճող ճնշումներ
1000 ▁կամ րջ ի ▁առաջին ▁հ երթ ը ▁շ ահ ագործ ման ▁է ▁հան ձ ն վել ▁0000 թ . - ին , ▁իսկ ▁երկրորդ ը ` ▁0000 թ . - ին : ▁կամ րջ ի ▁երկար ությունը ▁000 մ ▁է , ▁լ այն ությունը ` ▁00 մ . : ▁կամ րջ ի ▁բարձր ությունը ▁ք
▁օ պ տ իկ ային ▁վեր աբեր ող ▁առաջին ՝ ▁« լ ույ սի ▁եւ ▁գ ույ ների ▁նոր ▁տես ություն » ▁(0000 ▁թ . ) ▁աշխատ ան քում ▁ն յու տ ոն ն ▁արտ ահայ տ ել ▁է ▁« լ ույ սի ▁մար մ նական ության » ▁մասին ▁իր ▁հայ աց ք ներ
▁լ յու դ ով իկ ոս ▁ x v i ▁( եւ ▁ավելի ▁ու շ ▁նրա ▁կին ը ▁մար իա ▁ան տ ու ան ետ ան ) ▁դ ավ աճ ան ության ▁համար ▁մահ ապատ ժ ի ▁ենթ արկ վեց ին ▁0000- ին ։ ▁եվ րոպ ական ▁մի ապետ ությունների ▁ա ճ ող ▁ճ ն շ ում ներ
3000 ▁կամ րջ ի ▁առաջին ▁հերթ ը ▁շահ ագործ ման ▁է ▁հանձն վել ▁0000 թ .- ին , ▁իսկ ▁երկրորդ ը ` ▁0000 թ .- ին : ▁կամ րջ ի ▁երկարությունը ▁000 մ ▁է , ▁լայն ությունը ` ▁00 մ . : ▁կամ րջ ի ▁բարձր ությունը ▁ք
▁օ պ տ իկ ային ▁վերաբեր ող ▁առաջին ՝ ▁« լ ույ սի ▁եւ ▁գ ույ ների ▁նոր ▁տես ություն » ▁(0000 ▁թ .) ▁աշխատ ան քում ▁նյու տ ոն ն ▁արտահայտ ել ▁է ▁« լ ույ սի ▁մարմ նական ության » ▁մասին ▁իր ▁հայ աց քներ
▁լյու դ ով իկոս ▁x v i ▁( եւ ▁ավելի ▁ուշ ▁նրա ▁կին ը ▁մար իա ▁անտ ուան ետ ան ) ▁դավ աճ ան ության ▁համար ▁մահ ապատ ժ ի ▁ենթարկ վեցին ▁0000- ին ։ ▁եվրոպական ▁մի ապետ ությունների ▁աճ ող ▁ճնշ ումներ
5000 ▁կամ րջ ի ▁առաջին ▁հերթ ը ▁շահ ագործ ման ▁է ▁հանձն վել ▁0000 թ .- ին , ▁իսկ ▁երկրորդ ը ` ▁0000 թ .- ին : ▁կամ րջ ի ▁երկարությունը ▁000 մ ▁է , ▁լայն ությունը ` ▁00 մ .: ▁կամ րջ ի ▁բարձրությունը ▁ք
▁օ պտ իկ ային ▁վերաբեր ող ▁առաջին ՝ ▁« լ ույսի ▁եւ ▁գույ ների ▁նոր ▁տես ություն » ▁(0000 ▁թ .) ▁աշխատ ան քում ▁նյու տոն ն ▁արտահայտ ել ▁է ▁« լ ույսի ▁մարմ նական ության » ▁մասին ▁իր ▁հայ աց քներ
▁լյու դ ով իկոս ▁xv i ▁( եւ ▁ավելի ▁ուշ ▁նրա ▁կինը ▁մարիա ▁անտ ուան ետ ան ) ▁դավ աճ ան ության ▁համար ▁մահ ապատ ժ ի ▁ենթարկ վեցին ▁0000- ին ։ ▁եվրոպական ▁մի ապետ ությունների ▁աճ ող ▁ճնշ ումներ
10000 ▁կամրջ ի ▁առաջին ▁հերթ ը ▁շահ ագործման ▁է ▁հանձն վել ▁0000 թ .- ին , ▁իսկ ▁երկրորդ ը ` ▁0000 թ .- ին : ▁կամրջ ի ▁երկարությունը ▁000 մ ▁է , ▁լայն ությունը ` ▁00 մ .: ▁կամրջ ի ▁բարձրությունը ▁ք
▁օպտ իկային ▁վերաբերող ▁առաջին ՝ ▁« լ ույսի ▁եւ ▁գույ ների ▁նոր ▁տեսություն » ▁(0000 ▁թ .) ▁աշխատ անքում ▁նյու տոն ն ▁արտահայտ ել ▁է ▁« լ ույսի ▁մարմ նական ության » ▁մասին ▁իր ▁հայաց քներ
▁լյուդ ով իկոս ▁xvi ▁( եւ ▁ավելի ▁ուշ ▁նրա ▁կինը ▁մարիա ▁անտ ուան ետ ան ) ▁դավ աճան ության ▁համար ▁մահապատ ժի ▁ենթարկ վեցին ▁0000- ին ։ ▁եվրոպական ▁միապետ ությունների ▁աճ ող ▁ճնշ ումներ
25000 ▁կամրջի ▁առաջին ▁հերթ ը ▁շահագործման ▁է ▁հանձնվել ▁0000 թ .- ին , ▁իսկ ▁երկրորդը ` ▁0000 թ .- ին : ▁կամրջի ▁երկարությունը ▁000 մ ▁է , ▁լայնությունը ` ▁00 մ .: ▁կամրջի ▁բարձրությունը ▁ք
▁օպտ իկային ▁վերաբերող ▁առաջին՝ ▁« լ ույսի ▁եւ ▁գույների ▁նոր ▁տեսություն » ▁(0000 ▁թ .) ▁աշխատանքում ▁նյու տոն ն ▁արտահայտել ▁է ▁« լ ույսի ▁մարմնական ության » ▁մասին ▁իր ▁հայաց քներ
▁լյուդովիկոս ▁xvi ▁( եւ ▁ավելի ▁ուշ ▁նրա ▁կինը ▁մարիա ▁անտուան ետան ) ▁դավաճան ության ▁համար ▁մահապատժի ▁ենթարկ վեցին ▁0000- ին ։ ▁եվրոպական ▁միապետ ությունների ▁աճող ▁ճնշ ումներ
50000 ▁կամրջի ▁առաջին ▁հերթ ը ▁շահագործման ▁է ▁հանձնվել ▁0000 թ .- ին , ▁իսկ ▁երկրորդը ` ▁0000 թ .- ին : ▁կամրջի ▁երկարությունը ▁000 մ ▁է , ▁լայնությունը ` ▁00 մ .: ▁կամրջի ▁բարձրությունը ▁ք
▁օպտ իկային ▁վերաբերող ▁առաջին՝ ▁« լույսի ▁եւ ▁գույների ▁նոր ▁տեսություն » ▁(0000 ▁թ .) ▁աշխատանքում ▁նյուտոն ն ▁արտահայտել ▁է ▁« լույսի ▁մարմնական ության » ▁մասին ▁իր ▁հայացքներ
▁լյուդովիկոս ▁xvi ▁( եւ ▁ավելի ▁ուշ ▁նրա ▁կինը ▁մարիա ▁անտուան ետան ) ▁դավաճանության ▁համար ▁մահապատժի ▁ենթարկվեցին ▁0000- ին ։ ▁եվրոպական ▁միապետ ությունների ▁աճող ▁ճնշ ումներ
100000 ▁կամրջի ▁առաջին ▁հերթը ▁շահագործման ▁է ▁հանձնվել ▁0000 թ .- ին , ▁իսկ ▁երկրորդը ` ▁0000 թ .- ին : ▁կամրջի ▁երկարությունը ▁000 մ ▁է , ▁լայնությունը ` ▁00 մ .: ▁կամրջի ▁բարձրությունը ▁ք
▁օպտիկային ▁վերաբերող ▁առաջին՝ ▁« լույսի ▁եւ ▁գույների ▁նոր ▁տեսություն » ▁(0000 ▁թ .) ▁աշխատանքում ▁նյուտոն ն ▁արտահայտել ▁է ▁« լույսի ▁մարմնական ության » ▁մասին ▁իր ▁հայացքներ
▁լյուդովիկոս ▁xvi ▁( եւ ▁ավելի ▁ուշ ▁նրա ▁կինը ▁մարիա ▁անտուան ետան ) ▁դավաճանության ▁համար ▁մահապատժի ▁ենթարկվեցին ▁0000- ին ։ ▁եվրոպական ▁միապետ ությունների ▁աճող ▁ճնշ ումներ