Training corpus sample, encoded with different BPE vocabulary sizes

Vocab sizeaswiki sample
original ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বৌদ্ধিক সম্পত্তি দপ্তৰে প্ৰদান কৰা কপিৰাইট প্ৰমাণপত্ৰ। বিষয়ঃ ফাৰ্মাৰ প্ৰমেয়ৰ প্ৰমাণ।
ভোগা ৰোগীৰ চিকিৎসাত খাদ্যৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ৷ তেল,ঘিউ,মাখন,গাখীৰ,পনীৰ,মাংস,কণী সম্পূৰ্ণ বৰ্জিত কৰা ভাল৷ গ্লুক'জ, মিচিৰি, ফল-মূল, শাক পাচলি, কুহিয়াৰ
মহাৰথীৰ কাহিনী ভাৰতীয় মহাকাব্য মহাভাৰতৰ ওপৰত আধাৰিত। ইয়াৰ মুখ্য চৰিত্ৰ হৈছে মহাবীৰ কৰ্ণ। কৰ্ণ আছিল সূৰ্য্য আৰু কুন্তীৰ সন্তান। এজন নিপুণ যোদ্ধা হোৱা
1000 ▁ইউ ক্ৰ েই নৰ ▁ৰাষ্ট্ৰ ীয় ▁ব ৌ দ্ধ িক ▁সম্প ত্ত ি ▁দ প্ত ৰে ▁প্ৰদ ান ▁কৰা ▁ক পি ৰাই ট ▁প্ৰ ম াণ প ত্ৰ । ▁বিষয় ঃ ▁ফ াৰ্ ম াৰ ▁প্ৰ মে য় ৰ ▁প্ৰ ম াণ ।
▁ভ োগ া ▁ৰোগ ীৰ ▁চ িকি ৎস াত ▁খ াদ ্যৰ ▁ভূ ম িকা ▁গু ৰু ত্ব পূ ৰ্ণ ৷ ▁তে ল , ঘ ি উ , মা খন , গ া খ ীৰ , প ন ীৰ , ম াং স , ক ণী ▁সম্প ূ ৰ্ণ ▁ব ৰ্ জ িত ▁কৰা ▁ভ াল ৷ ▁গ ্ল ুক ' জ , ▁ম িচ ি ৰি , ▁ফ ল - ম ূ ল , ▁শ াক ▁পা চ লি , ▁ক ু হ িয়াৰ
▁মহ াৰ থ ীৰ ▁ক াহ িন ী ▁ভাৰতীয় ▁মহ াক াব ্য ▁মহ াভ াৰত ৰ ▁ওপৰত ▁আ ধ াৰ িত । ▁ইয়াৰ ▁মু খ্য ▁চ ৰি ত্ৰ ▁হৈছে ▁মহ াব ীৰ ▁ক ৰ্ণ । ▁ক ৰ্ণ ▁আছিল ▁স ূ ৰ ্য ্য ▁আৰু ▁ক ু ন্ত ীৰ ▁স ন্ত ান । ▁এজন ▁নি পু ণ ▁য ো দ্ধ া ▁হোৱা
3000 ▁ইউ ক্ৰ েই নৰ ▁ৰাষ্ট্ৰীয় ▁ব ৌ দ্ধ িক ▁সম্প ত্তি ▁দ প্ত ৰে ▁প্ৰদান ▁কৰা ▁ক পি ৰাই ট ▁প্ৰ মাণ প ত্ৰ । ▁বিষয় ঃ ▁ফ াৰ্ মাৰ ▁প্ৰ মে য়ৰ ▁প্ৰ মাণ ।
▁ভ োগ া ▁ৰোগ ীৰ ▁চিকিৎস াত ▁খাদ ্যৰ ▁ভূম িকা ▁গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ▁তে ল , ঘ িউ , মা খন , গ াখ ীৰ , পন ীৰ , ম াং স , ক ণী ▁সম্পূৰ্ণ ▁ব ৰ্ জিত ▁কৰা ▁ভাল ৷ ▁গ ্ল ুক ' জ , ▁ম িচ ি ৰি , ▁ফল - মূ ল , ▁শ াক ▁পা চ লি , ▁কু হ িয়াৰ
▁মহ াৰ থ ীৰ ▁কাহিনী ▁ভাৰতীয় ▁মহ াক াব্য ▁মহ াভ াৰত ৰ ▁ওপৰত ▁আধ াৰিত । ▁ইয়াৰ ▁মুখ্য ▁চৰিত্ৰ ▁হৈছে ▁মহ াব ীৰ ▁ক ৰ্ণ । ▁ক ৰ্ণ ▁আছিল ▁সূ ৰ্য ্য ▁আৰু ▁কু ন্ত ীৰ ▁সন্তান । ▁এজন ▁নি পু ণ ▁য ো দ্ধ া ▁হোৱা
5000 ▁ইউ ক্ৰ েই নৰ ▁ৰাষ্ট্ৰীয় ▁বৌদ্ধ িক ▁সম্প ত্তি ▁দ প্ত ৰে ▁প্ৰদান ▁কৰা ▁ক পি ৰাই ট ▁প্ৰমাণ পত্ৰ । ▁বিষয় ঃ ▁ফ াৰ্ মাৰ ▁প্ৰ মে য়ৰ ▁প্ৰমাণ ।
▁ভোগ া ▁ৰোগীৰ ▁চিকিৎস াত ▁খাদ্যৰ ▁ভূমিকা ▁গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ▁তেল , ঘ িউ , মা খন , গ াখ ীৰ , পন ীৰ , ম াংস , ক ণী ▁সম্পূৰ্ণ ▁বৰ্ জিত ▁কৰা ▁ভাল ৷ ▁গ ্ল ুক ' জ , ▁মিচ িৰি , ▁ফল - মূল , ▁শ াক ▁পা চ লি , ▁কু হ িয়াৰ
▁মহ াৰ থ ীৰ ▁কাহিনী ▁ভাৰতীয় ▁মহ াক াব্য ▁মহ াভাৰত ৰ ▁ওপৰত ▁আধ াৰিত । ▁ইয়াৰ ▁মুখ্য ▁চৰিত্ৰ ▁হৈছে ▁মহ াব ীৰ ▁কৰ্ণ । ▁কৰ্ণ ▁আছিল ▁সূৰ্য ্য ▁আৰু ▁কু ন্ত ীৰ ▁সন্তান । ▁এজন ▁নি পু ণ ▁য ো দ্ধ া ▁হোৱা
10000 ▁ইউ ক্ৰ েইনৰ ▁ৰাষ্ট্ৰীয় ▁বৌদ্ধ িক ▁সম্পত্তি ▁দ প্ত ৰে ▁প্ৰদান ▁কৰা ▁কপিৰাই ট ▁প্ৰমাণ পত্ৰ । ▁বিষয় ঃ ▁ফ াৰ্ মাৰ ▁প্ৰ মে য়ৰ ▁প্ৰমাণ ।
▁ভোগ া ▁ৰোগীৰ ▁চিকিৎস াত ▁খাদ্যৰ ▁ভূমিকা ▁গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ▁তেল , ঘ িউ , মা খন , গ াখ ীৰ , পন ীৰ , ম াংস , ক ণী ▁সম্পূৰ্ণ ▁বৰ্ জিত ▁কৰা ▁ভাল ৷ ▁গ্ল ুক ' জ , ▁মিচ িৰি , ▁ফল - মূল , ▁শাক ▁পাচ লি , ▁কু হ িয়াৰ
▁মহাৰ থ ীৰ ▁কাহিনী ▁ভাৰতীয় ▁মহাক াব্য ▁মহাভাৰতৰ ▁ওপৰত ▁আধাৰিত । ▁ইয়াৰ ▁মুখ্য ▁চৰিত্ৰ ▁হৈছে ▁মহ াব ীৰ ▁কৰ্ণ । ▁কৰ্ণ ▁আছিল ▁সূৰ্য ্য ▁আৰু ▁কু ন্ত ীৰ ▁সন্তান । ▁এজন ▁নি পু ণ ▁যো দ্ধা ▁হোৱা
25000 ▁ইউ ক্ৰ েইনৰ ▁ৰাষ্ট্ৰীয় ▁বৌদ্ধিক ▁সম্পত্তি ▁দপ্ত ৰে ▁প্ৰদান ▁কৰা ▁কপিৰাইট ▁প্ৰমাণ পত্ৰ । ▁বিষয় ঃ ▁ফাৰ্ মাৰ ▁প্ৰ মে য়ৰ ▁প্ৰমাণ ।
▁ভোগা ▁ৰোগীৰ ▁চিকিৎসাত ▁খাদ্যৰ ▁ভূমিকা ▁গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ▁তেল , ঘ িউ , মা খন , গ াখ ীৰ , পন ীৰ , ম াংস , ক ণী ▁সম্পূৰ্ণ ▁বৰ্ জিত ▁কৰা ▁ভাল ৷ ▁গ্লুক ' জ , ▁মিচ িৰি , ▁ফল - মূল , ▁শাক ▁পাচলি , ▁কু হ িয়াৰ
▁মহাৰ থ ীৰ ▁কাহিনী ▁ভাৰতীয় ▁মহাকাব্য ▁মহাভাৰতৰ ▁ওপৰত ▁আধাৰিত । ▁ইয়াৰ ▁মুখ্য ▁চৰিত্ৰ ▁হৈছে ▁মহাবীৰ ▁কৰ্ণ । ▁কৰ্ণ ▁আছিল ▁সূৰ্য্য ▁আৰু ▁কু ন্ত ীৰ ▁সন্তান । ▁এজন ▁নিপুণ ▁যোদ্ধা ▁হোৱা
50000 ▁ইউক্ৰেইনৰ ▁ৰাষ্ট্ৰীয় ▁বৌদ্ধিক ▁সম্পত্তি ▁দপ্ত ৰে ▁প্ৰদান ▁কৰা ▁কপিৰাইট ▁প্ৰমাণপত্ৰ । ▁বিষয় ঃ ▁ফাৰ্ মাৰ ▁প্ৰ মে য়ৰ ▁প্ৰমাণ ।
▁ভোগা ▁ৰোগীৰ ▁চিকিৎসাত ▁খাদ্যৰ ▁ভূমিকা ▁গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ▁তেল , ঘ িউ , মাখন , গাখীৰ , পন ীৰ , মাংস , কণী ▁সম্পূৰ্ণ ▁বৰ্জিত ▁কৰা ▁ভাল৷ ▁গ্লুক ' জ , ▁মিচ িৰি , ▁ফল - মূল , ▁শাক ▁পাচলি , ▁কু হ িয়াৰ
▁মহাৰ থীৰ ▁কাহিনী ▁ভাৰতীয় ▁মহাকাব্য ▁মহাভাৰতৰ ▁ওপৰত ▁আধাৰিত । ▁ইয়াৰ ▁মুখ্য ▁চৰিত্ৰ ▁হৈছে ▁মহাবীৰ ▁কৰ্ণ । ▁কৰ্ণ ▁আছিল ▁সূৰ্য্য ▁আৰু ▁কুন্ত ীৰ ▁সন্তান । ▁এজন ▁নিপুণ ▁যোদ্ধা ▁হোৱা
100000 ▁ইউক্ৰেইনৰ ▁ৰাষ্ট্ৰীয় ▁বৌদ্ধিক ▁সম্পত্তি ▁দপ্তৰে ▁প্ৰদান ▁কৰা ▁কপিৰাইট ▁প্ৰমাণপত্ৰ । ▁বিষয় ঃ ▁ফাৰ্ মাৰ ▁প্ৰমে য়ৰ ▁প্ৰমাণ ।
▁ভোগা ▁ৰোগীৰ ▁চিকিৎসাত ▁খাদ্যৰ ▁ভূমিকা ▁গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ▁তেল , ঘিউ , মাখন , গাখীৰ , পনীৰ , মাংস , কণী ▁সম্পূৰ্ণ ▁বৰ্জিত ▁কৰা ▁ভাল৷ ▁গ্লুক ' জ , ▁মিচিৰি , ▁ফল - মূল , ▁শাক ▁পাচলি , ▁কুহ িয়াৰ
▁মহাৰ থীৰ ▁কাহিনী ▁ভাৰতীয় ▁মহাকাব্য ▁মহাভাৰতৰ ▁ওপৰত ▁আধাৰিত । ▁ইয়াৰ ▁মুখ্য ▁চৰিত্ৰ ▁হৈছে ▁মহাবীৰ ▁কৰ্ণ । ▁কৰ্ণ ▁আছিল ▁সূৰ্য্য ▁আৰু ▁কুন্ত ীৰ ▁সন্তান । ▁এজন ▁নিপুণ ▁যোদ্ধা ▁হোৱা